معلوم نیست استقلال پیشنهاد بدهد/ با یک کامنت گفتند پرسپولیسی هستم؟

معلوم نیست استقلال پیشنهاد بدهد/ با یک کامنت گفتند پرسپولیسی هستم؟
مهاجم ذوب آهن گفت: اولویتم ذوب‌آهن است، اما هر کسی دوست دارد پیشرفت کند.

معلوم نیست استقلال پیشنهاد بدهد/ با یک کامنت گفتند پرسپولیسی هستم؟