معاون سیاسی وزیر کشور منصوب شد

معاون سیاسی وزیر کشور منصوب شد
وزیر کشور در حکمی «اسماعیل جبارزاده» را به عنوان معاون سیاسی وزارت کشور منصوب کرد.

معاون سیاسی وزیر کشور منصوب شد