مظلوم نمایی رئیس باشگاه الهلال

مظلوم نمایی رئیس باشگاه الهلال
رئیس باشگاه الهلال از قضاوت ابوبکر داور عمانی دیدار شب گذشته انتقاد کرده انتقادی که البته بیشتر شبیه به مظلوم نمایی است.

مظلوم نمایی رئیس باشگاه الهلال