مصدومیت مدافع ملی پوش پرسپولیس جدی نیست

مصدومیت مدافع ملی پوش پرسپولیس جدی نیست
محمد انصاری می تواند پرسپولیس را در دیدار با صنعت نفت آبادان همراهی کند.

مصدومیت مدافع ملی پوش پرسپولیس جدی نیست