مشکل بافت های فرسوده با منابع فعلی حل نمی شود

مشکل بافت های فرسوده با منابع فعلی حل نمی شود
رئیس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران با بیان اینکه احیای بافت های فرسوده نیازمند عزم ملی است و دهها سال طول می کشد شهر تهران مقاوم شود،گفت: این کار در کشور ما با منابع فعلی اجراشدنی نیست.

مشکل بافت های فرسوده با منابع فعلی حل نمی شود