مشورت طارمی با کی روش برای رفتن از پرسپولیس؟!

مشورت طارمی با کی روش برای رفتن از پرسپولیس؟!
تجربه تلخ حضور چند روزه در ریزاسپور تركیه و دست از پا درازتر برگشتن به پرسپولیس باعث شده مهدی طارمی این بار در مواجهه با پیشنهادهای خارجی، دست به عصا و حتی محافظه‌كارانه رفتار كند.

مشورت طارمی با کی روش برای رفتن از پرسپولیس؟!