مدیرکل امنیتی وزارت کشور منصوب شد

مدیرکل امنیتی وزارت کشور منصوب شد
­وزیر کشور در حکمی حسین کلانتری را به عنوان مدیرکل دفتر امنیتی وزارت کشور منصوب کرد.

مدیرکل امنیتی وزارت کشور منصوب شد