مدیرعامل استقلال به وعده اش عمل کرد/ شفر شارژ شد

مدیرعامل استقلال به وعده اش عمل کرد/ شفر شارژ شد
سرمربی استقلال بخشی از قرارداد خود را دریافت کرد.

مدیرعامل استقلال به وعده اش عمل کرد/ شفر شارژ شد