مدافع سوریه دیدار برابر تیم ملی ایران را از دست داد

مدافع سوریه دیدار برابر تیم ملی ایران را از دست داد
المیدانی به دلیل مصدومیت دیدار هفته آینده برابر ایران را از دست داد.

مدافع سوریه دیدار برابر تیم ملی ایران را از دست داد