مدارس مشهد تعطیل شد

مدارس مشهد تعطیل شد
مدارس نواحی هفتگانه مشهد و تبادکان، فردا به علت آلودگی هوا تعطیل شد.

مدارس مشهد تعطیل شد