مخالفت وکیل ژوزه با دریافت اقساطی مطالبات

مخالفت وکیل ژوزه با دریافت اقساطی مطالبات
مدیران پرسپولیس برای پرداخت بدهی مانوئل ژوزه از هیات دولت کمک خواسته‌اند.

مخالفت وکیل ژوزه با دریافت اقساطی مطالبات