مجوز واردات 3 برند آب معدني تعليق شد

مجوز واردات 3 برند آب معدني تعليق شد
دبير انجمن توليدکنندگان آب‌هاي معدني و آشاميدني از تعلیق مجوز واردات سه برند آب معدني جهت حمایت از تولیدملی خبر داد.

مجوز واردات 3 برند آب معدني تعليق شد