متجاوزان به یمن در صدد ایجاد فتنه ای جدید هستند

متجاوزان به یمن در صدد ایجاد فتنه ای جدید هستند
دبیرکل جنبش انصار الله یمن گفت: امروز متجاوزان به یمن در صدد ایجاد فتنه ای جدید در پایتخت این کشور هستند.

متجاوزان به یمن در صدد ایجاد فتنه ای جدید هستند