ما سروش رفیعی را می‌خواهیم؟ چنین بازیکنی را اصلا نمی‌شناسم!

ما سروش رفیعی را می‌خواهیم؟ چنین بازیکنی را اصلا نمی‌شناسم!
باشگاه آلمانی جذب سروش رفیعی را تکذیب کرد و ظاهرا ستاره پرسپولیس فقط مشتری قطری دارد.

ما سروش رفیعی را می‌خواهیم؟ چنین بازیکنی را اصلا نمی‌شناسم!