ماموریت قاضی بازنشسته برای برج 50 ساله

ماموریت قاضی بازنشسته برای برج 50 ساله
نخست وزیر انگلیس “مارتین مور بیک” قاضی بازنشسته را به تحقیقات درباره حادثه برج گرنفل لندن مامور کرد.

ماموریت قاضی بازنشسته برای برج 50 ساله