ماجرای تازه در استقلال/ شرط جباری و رحمتی برای بازگشت به تمرینات!

ماجرای تازه در استقلال/ شرط جباری و رحمتی برای بازگشت به تمرینات!
دو کاپیتان استقلال حاضر نیستند به این سادگی به تمرینات برگردند.

ماجرای تازه در استقلال/ شرط جباری و رحمتی برای بازگشت به تمرینات!