لغو بازی تیم های فوتبال ایرانی و عربستانی در کشور ثالث در سال ۲۰۱۸

لغو بازی تیم های فوتبال ایرانی و عربستانی در کشور ثالث در سال ۲۰۱۸
پرونده اختلاف فوتبالی بین ایران و عربستان در دادگاه عالی ورزش همچنان باز است و چیزی مختومه نیست.

لغو بازی تیم های فوتبال ایرانی و عربستانی در کشور ثالث در سال ۲۰۱۸