قلم دوربین/ از کاروان راهیان نور تا فرود ایرباس در تهران

قلم دوربین/ از کاروان راهیان نور تا فرود ایرباس در تهران
قلم دوربین کاری از شبکه خبر است که مهمترین رویدادهای خبری ایران را در قاب تصویر روایت می کند.

قلم دوربین/ از کاروان راهیان نور تا فرود ایرباس در تهران