قلم دوربین/ از ماهی قرمز سفره هفت سین تا بازار گل در آستانه نوروز

قلم دوربین/ از ماهی قرمز سفره هفت سین تا بازار گل در آستانه نوروز
قلم دوربین کاری از شبکه خبر است که مهمترین رویدادهای خبری ایران را در قاب تصویر روایت می کند.

قلم دوربین/ از ماهی قرمز سفره هفت سین تا بازار گل در آستانه نوروز