قلم دوربین/ از عکاسی که در قاب دوربین رفت تا جشنواره آتش بازی در قلب ژاپن

قلم دوربین/ از عکاسی که در قاب دوربین رفت تا جشنواره آتش بازی در قلب ژاپن
از پرواز بالن های آرزو تا جشنواره بازی های ساحلی در بابلسر را در قلم دوربین شنبه 28 مرداد 96 ببینید.

قلم دوربین/ از عکاسی که در قاب دوربین رفت تا جشنواره آتش بازی در قلب ژاپن