قلم دوربین/ از عملیات بیت المقدس تا یخ های آسمانی

قلم دوربین/ از عملیات بیت المقدس تا یخ های آسمانی
از دوره چتربازی تا عطش در صحنه نمایش را در قلم دوربین 4 مهر 96 ببینید.

قلم دوربین/ از عملیات بیت المقدس تا یخ های آسمانی