قلم دوربین/ از سلاح نارنجی ها تا سیرهای صاحب جشنواره

قلم دوربین/ از سلاح نارنجی ها تا سیرهای صاحب جشنواره
از توفان ویرانگر تابوان تا مهمان های خارجی مراسم تحلیف روی فرش قرمز را در قلم دوربین 12 مرداد 96 ببینید.

قلم دوربین/ از سلاح نارنجی ها تا سیرهای صاحب جشنواره