قلم دوربین/از سوارکاری معلولان تا راهپیمایی در حمایت مسلمانان میانمار

قلم دوربین/از سوارکاری معلولان تا راهپیمایی در حمایت مسلمانان میانمار
از زلزله مهیب مکزیک تا عروسی در کلات نادری به شیوه سنتی را در قلم دوربین جمعه 17 شهریور 96 ببینید.

قلم دوربین/از سوارکاری معلولان تا راهپیمایی در حمایت مسلمانان میانمار