قطعنامه ضد سوری شورای امنیت وتو شد

قطعنامه ضد سوری شورای امنیت وتو شد
کشورهای چین و روسیه پیش نویس قطعنامه ضد سوری شورای امنیت را وتو کردند.

قطعنامه ضد سوری شورای امنیت وتو شد