قرارداد بمب بزرگ پرسپولیس معتبر نیست!

قرارداد بمب بزرگ پرسپولیس معتبر نیست!
رئیس سازمان لیگ فوتبال گفت: باشگاه های بدهکار بنابراین تا زمانی که بدهی خود به بازیکنان خارجی را تسویه نکنند حق جذب بازیکن و مربی خارجی را ندارند.

قرارداد بمب بزرگ پرسپولیس معتبر نیست!