قدردانی از 152 برگزیده المپیاد جهانی کامپیوتر

قدردانی از 152 برگزیده المپیاد جهانی کامپیوتر
با حضور معاون علمی‌وفناوری رئیس‌جمهور، از ۱۵۲ برگزیده بیست و نهمین المپیاد جهانی کامپیوتر ۲۰۱۷ تقدیر شد.

قدردانی از 152 برگزیده المپیاد جهانی کامپیوتر