قاتل خاموش همچنان قربانی میگیرد

قاتل خاموش همچنان قربانی میگیرد
50 نفر در هشت ماه ابتدایی امسال بر اثر مسمومیت ناشی از گاز اکسید کربن co فوت کرده اند.

قاتل خاموش همچنان قربانی میگیرد