قائدی از نورافکن الگوبرداری کند

قائدی از نورافکن الگوبرداری کند
حتما به خاطر دارید امید نورافکن فصل گذشته در روزهایی که تبدیل به جوان اول استقلال شده بود در دیدار مقابل فولاد چه جنجالی روی نیمکت استقلال به پا کرد.

قائدی از نورافکن الگوبرداری کند