فکه مشهدالشهدای تشنگان

فکه مشهدالشهدای تشنگان
برای ورود به فکه باید به یاد سرور و سالار شهد سید الشهدا تشنه کام باشی تا جواز ورود به قدمگاه فرشتگان را بدست آوری.

فکه مشهدالشهدای تشنگان