فوران آتشفشان در فیلیپین

فوران آتشفشان در فیلیپین
در پی هشدار فوران آتش فشان مایون در فیلیپین 12 هزار نفر از ساکنان منطقه منازل خود را ترک کردند.

فوران آتشفشان در فیلیپین