فرمان جدید ترامپ درباره نقش کلیسا در سیاست

فرمان جدید ترامپ درباره نقش کلیسا در سیاست
دونالد ترامپ فرمان اجرايي در زمينه «نقش كليسا در سياست» را امضا كرد كه ابعاد آن نامشخص است.

فرمان جدید ترامپ درباره نقش کلیسا در سیاست