فرمانده اصلی عملیات تروریستی تهران به هلاکت رسید

فرمانده اصلی عملیات تروریستی تهران به هلاکت رسید
وزیر اطلاعات گفت: فرمانده اصلی عملیات تروریستی اخیر امروز توسط سربازان گمنام امام زمان به هلاكت رسید.

فرمانده اصلی عملیات تروریستی تهران به هلاکت رسید