فحاشی هواداران استقلال و سپاهان علیه یکدیگر

فحاشی هواداران استقلال و سپاهان علیه یکدیگر
هواداران استقلال و سپاهان در بین دو نیمه علیه یکدیگر فحاشی کردند.

فحاشی هواداران استقلال و سپاهان علیه یکدیگر