علی کریمی شاکی جدید تیم تراکتورسازی

علی کریمی شاکی جدید تیم تراکتورسازی
عبدالصمد ابراهیمی وکیل حقوقی فوتبال سند شکایت علی کریمی از باشگاه تراکتورسازی را منتشر کرد.

علی کریمی شاکی جدید تیم تراکتورسازی