علی عسکری: جانبازان سرمایه های نظام هستند

علی عسکری: جانبازان سرمایه های نظام هستند
رئیس رسانه ملی در دیدار جانبازان آسایشگاه امام خمینی(ره)با بیان اینکه جانبازان از سرمایه های نظام هستند،گفت: باید زمینه ای ایجاد شود تا از تجربیات جانبازان در بخش‌ های مختلف استفاده شود.

علی عسکری: جانبازان سرمایه های نظام هستند