علیپور را خودم کشف کردم و او را مجانی به پرسپولیس دادم

علیپور را خودم کشف کردم و او را مجانی به پرسپولیس دادم
حمید استیلی می گوید چند سال پیش بدون اینکه شرایط خاصی را برای پرسپولیس در نظر بگیرد علی علیپور را به این تیم واگذار کرد.

علیپور را خودم کشف کردم و او را مجانی به پرسپولیس دادم