عشقی که بهای آن جان بود!

عشقی که بهای آن جان بود!
دفاع از حریم و حرم بهایی دارد،بهایی که عده ای آن را با جانشان پرداخت میکنند

عشقی که بهای آن جان بود!