عادل آماده حضور علی کریمی در 90

عادل آماده حضور علی کریمی در 90
عادل فردوسی پور حسابی از دست علی کریمی شاکی است و حتی گفته او به 30، 40 میلیون بیننده برنامه 90 بی احترامی کرد اما با این حال حاضر است همین هفته علی کریمی را به برنامه‌اش دعوت کند و حرف‌هایش را بشنود.

عادل آماده حضور علی کریمی در 90