ظریف تبرئه بانوی نیکوکار ایرانی را تبریک گفت

ظریف تبرئه بانوی نیکوکار ایرانی را تبریک گفت
وزیر امور خارجه تبرئه خانم نرگس کلباسی را تبریک گفت و صبر و استقامت وی را ستود.

ظریف تبرئه بانوی نیکوکار ایرانی را تبریک گفت