ظریف امشب به آلمان می رود

ظریف امشب به آلمان می رود
سخنگوی وزارت امور خارجه گفت: ظریف امشب برای شرکت در کنفرانس امنیتی مونیخ به آلمان می رود.

ظریف امشب به آلمان می رود