طوفان آبی در آسیا

طوفان آبی در آسیا
در ادامه جام قهرمانان باشگاه های آسیا، استقلال تهران و خوزستان حریفانشان التعاون و الجزیره را شکست دادند.

طوفان آبی در آسیا