طرح پائیزه با فروش 558 هزار و 229 نسخه کتاب

طرح پائیزه با فروش 558 هزار و 229 نسخه کتاب
طرح پائیزه کتاب در مرکز 20 استان تا 22 آذر و در شهرستان‌ها و مرکز 11 استان تا 2 دی انجام و در این مدت 558 هزار و 229 نسخه کتاب به 235 هزار و 639 نفر فروخته شد.

طرح پائیزه با فروش 558 هزار و 229 نسخه کتاب