طرح فراگير بيمه بازنشستگي برای همه ايرانيان

طرح فراگير بيمه بازنشستگي برای همه ايرانيان
مديرعامل صندوق بيمه اجتماعی كشاورزان، روستاييان و عشاير از بررسی طرح فراگير بيمه بازنشستگي براي همه ايرانيان همانند بيمه سلامت (درمان) در دولت خبر داد.

طرح فراگير بيمه بازنشستگي برای همه ايرانيان