طرح عمرانی و ترافیکی در منطقه 20 + گزارش

طرح عمرانی و ترافیکی در منطقه 20 + گزارش
بهره برداری از طرح های عمرانی و ترافیکی در منطقه شهر ری به سرانجام رسید.

طرح عمرانی و ترافیکی در منطقه 20 + گزارش