طرح ضربتی انهدام باندهای سرقت و مواد مخدر

طرح ضربتی انهدام باندهای سرقت و مواد مخدر
در طرح ضربتی پلیس پیشگیری تهران برای انهدام باندهای سرقت و مواد مخدر که از یک هفته پیش آغاز شده است، 297 سارق و مالخر و 272 خرده فروش دستگیر شدند.

طرح ضربتی انهدام باندهای سرقت و مواد مخدر