طاهری: با باخت به پرسپولیس هم کرانچار اخراج نمی شد

طاهری: با باخت به پرسپولیس هم کرانچار اخراج نمی شد
باشگاه پرطرفدار اصفهانی با وجود این که نتایج خوبی در این هفته ها کسب نکرده اما همچنان به حمایت از مربی کروات می پردازد.

طاهری: با باخت به پرسپولیس هم کرانچار اخراج نمی شد