طارمی درخواست فردوسی پور را رد کرد

طارمی درخواست فردوسی پور را رد کرد
عادل فردوسی پور مجری برنامه 90 از مهدی طارمی دعوت کرد تا در برنامه هفته آینده شرکت کند.

طارمی درخواست فردوسی پور را رد کرد