ضرورت ها و راهکارهای نوسازی بافت های فرسوده

ضرورت ها و راهکارهای نوسازی بافت های فرسوده
به گفته مدیرعامل سازمان نوسازی شهرداری تهران 85 درصد بافت های فرسوده تهران پائین تر از خیابان انقلاب قرار دارند و برخی از آنها حتی بدون وقوع زلزله و تنها با برخورد یک موتورسیکلت فرو می ریزند!

ضرورت ها و راهکارهای نوسازی بافت های فرسوده