صدرنشینی کاروان ایران در مسابقات دانشجویان جهان

صدرنشینی کاروان ایران در مسابقات دانشجویان جهان
“میرهاشم حسینی” در وزن 63- مردان به طلای مسابقات تکواندو دانشجویان جهان دست یافت. در اوزان دیگر نیز کاروان ایران موفقیت هایی کسب کرد.

صدرنشینی کاروان ایران در مسابقات دانشجویان جهان