صالحی تکلیف بدعهدی آمریکایی ها را یکسره کرد

صالحی تکلیف بدعهدی آمریکایی ها را یکسره کرد
رئیس سازمان انرژی اتمی تاکید کرد : واکنش ایران به نقض برجام متناسب با اقدام آمریکا خواهد بود.

صالحی تکلیف بدعهدی آمریکایی ها را یکسره کرد